Informace pro zákazníky

Platnost receptu a poukazu

  • na antibiotika a antibakteriální chemoterapeutika platí 5 kalendářních dnů včetně dne vystavení (výjimkou jsou přípravky k zevnímu použití, recept na tyto přípravky platí 14 dnů)
  • na ostatní léčivé přípravky platí 14 kaledářních dnů včetně dne vystavení
  • vystavený lékařskou službou první pomoci platí jeden kalendářní den následující po dni vystavení
  • určený k opakovanému výdeji platí 6 měsíců včetně dne vystavení, pokud lékař neurčí jinak (maximálně však jeden rok)
  • poukaz na pomůcky zdravotnické techniky platí 90 dní včetně dne vystavení

Výpis z receptu

Není-li v lékárně k dispozici předepsaný počet balení nebo jestliže na receptu jsou předepsány 2 druhy léčivých přípravků, z nichž některý není k dispozici a ani nemůže být urychleně obstarán, vystaví lékárník na chybějící léčivý přípravek výpis z receptu s označením „Výpis“.
Obdobně se postupuje v případě opakovaného výdeje podle vyhlášky 54/2008 § 6 odst. 4, pokud je recept nezbytným dokladem pro účely kontroly nebo vyúčtování zdravotní pojišťovně.

Výpis z receptu obsahuje údaje původního receptu; na původní recept se uvede poznámka „Pořízen výpis“.
Na stanovení doby platnosti výpisu z receptu se použije vyhl.54/2008 § 14 odst. 1 obdobně (viz platnost receptu).
V případě výpisu z elektronického receptu se postupuje obdobně.

Opiátový recept

Léčivé přípravky (obecně léky) obsahující návykové látky, (dle zákona č 167/1998 uvedeny v seznamu 1 a 5), jsou pacientům v lékárně vydávány na tzv. opiátový recept. Je to speciální recept opatřen modrým pruhem. Tento recept s modrým pruhem se skládá z originálu a má ještě 2 průpisy. Lékař predepisující léky na tento opiátový recept si ponechává druhý průpis a pacient s originálem a 1. průpisem přichází do lékárny. Pro vyzvednutí léků v lékárně je vždy nutné mít originál a první kopii receptu. Originál se posílá k vyúčtování pojišťovně a kopie zůstává pro evidenci v lékárně. Při výdeji léků pacientovi je opiátový recept opatřen podpisem vydávajícího lékárníka. Na opiátovém receptu lze předepsat pouze 1 druh léku. Platnost opiátového receptu je 14dní. Léčiva obsahující návykové látky nemohou být vydávána opakovaně na jeden recept (opakovací recept). Léky předepisované na opiátový recept nelze vydávat na předpis vystavený v jiném členském státě.

Opakovací recept

Recept určený k opakovanému výdeji. Lékař může vystavit tzv. opakovací recept jehož platnost je 6 měsíců včetně dne výdeje, pokud lékař neurčí jinak (max. na 1 rok). Lékař na receptu vyznačí slova REPETATUR (opakovat) + číslici a slovo o celkovém počtu výdejů. Na opakovací recept nelze výdavat léky obsahující návykové látky (viz opiátový recept). Každý opakovaný výdej je spoplatněn regulačním poplatkem. Lékař tak může předepisovat léky na delší dobu, kdy určí kontrolu pacienta až např. za půl roku. Opakovaný výdej se týká pouze celého receptu. tj. jen pokud je počet opakování pro oba druhy léků stejný (nelze kombinovat ani jeden druh s opakováním a bez opakování).

Elektronický recept - eRecept

Jedná se o novou formu receptu, kterou závádí vyhl. č 54/2008. Pro předepsání léků může lékař použít recept v elektronické podobě (tzv. elektronický recept, eRecept)
eRecept je vytvořen v počítači lékaře a podepsán jeho zaručeným elektronickým podpisem. Poté je šifrovanou formou zaslán do centrálního úložiště. Tam mu je přiřazen identifikační kód, který lékař předá pacientovi. Tento kód může být vytištěn na papíře, nahrán na datovém nosiči či zaslán e-mailem nebo formou sms zprávy. V lékárně pacient předá identifikační kód lékárnikovi a ten pomocí tohoto kódu vyhledá v centrálním úložišti předepsaný recept. Záznam o provedném výdeji léků je opět se zaručeným podpisem lékárníka odeslán zpět do centrálního úložiště elektronických receptů.
Výhody tohoto systému:
1) informovanost
    - lékař má kdykoliv přístup k eReceptům, které předepsal a zda byly či nebyly léky pacientem vyzvednuty
    - lékař má přístup k eReceptům jiného lékaře, pokud mu pacient předal identifikační kód (eliminace zdvojení léčby, výskytu interakcí, atd)

2) bezpečnost
    - kontrola systémem přimo při výdeji léčivého přípravku v lékárně
    - odpadá riziko zneužití při ztrátě receptu

3) anonymita - osobní údaje vidí pouze lékař a lékárník

Pouze na eRecept jsou vydávány léky  na LP s omezením a individuálně připravené léčivé přípravky s léčebným konopím. 
Na elektronický recept nelze předepisovat léky obsahující omamné a psychotropní látky, tj. léky, které musí být předepisovány na opiátový recept (viz opiátový recept). 
Termín výlučné elektronické preskripce byl přesunut na 1.1. 2018.

Nezaměňovat

Pokud lékař trvá na vydání pacientovi předepsaného přípravku uvede na recept slovo NEZAMĚŇOVAT. Lékárník v lékárně nesmí tento přípravek zaměnit za jiný se stejnou účinnou látkou od jiného výrobce. Výjimkou jsou akutní stavy. Případný doplatek takto označeného léku se celý započítává do ochranného limitu pacienta.

Léky bez lékařského předpisu (LP) s omezením

Dle zákona o léčivech č. 378/2007 a jeho novel je to jedna z kategorii léčivých přípravků (obecně léků). Jsou to léky, které lze vydávat i bez lékařského předpisu, ale pro jejich výdej jsou stanovena omezení. O zařazení do této kategorie a o stanovení omezujících podmínek pro daný přípravek rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv. Jedná se o léky, které mohou být zdraví nebezpečné. Těmto rizikům se zamení omezením výdeje nebo poradou s farmaceutem pro jejich správné použití . Léky zařazené do této kategorie lze vydávat pouze osobě, pro kterou je určen. Lékárník musí vždy posoudit vydání tohoto přípravku za dodržení omezujících podmínek.
Tyto podmínky jsou: věk pacienta, dávka pro jednotlivé podání, množství léků vydavaného jednomu pacientovi ve stanoveném období.
O každém výdeji je vedena dokumentace. 
K dnešnímu dni do této kategorie patří:
    1) léky obsahující návykovou látku (Daleron proti chřipce a nachlazení, Modafen, Vicks Symptomed forte citrón, Paralen Plus, Panadol Plus Grip, Nurofen Stopgrip)
Ověřování v registru výdejů léčivých přípravků s omezením.

Léky na LP s omezením

Nová kategorie léčiv od dubna 2013. O zařazení do této kategorie rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).  Do této skupiny patří přípravky, u kterých se sleduje množství přípravků výdaných pacientovi za stanovené období a léčebné konopí (viz konopná novela). Ověřování v registru výdejů léčivých přípravků s omezením. Lze vydávat pouze na eRecept.

Konopná novela (50/2013)

Novela závádí možnost léčby léčebným konopím a podmínky pro předepisování lékařem a výdej v lékárnách. Léčebné konopí může předepsat pouze lékař s příslušnou specializací a pacientovi s určitou diagnózou. Léčebné konopí lze vydávat pouze na eRecept (viz eRecept) jako individuláně připravovaný léčivý přípravek s léčebným konopím v množství max. 30g měsíčně. Ověřování v registru výdejů léčivých přípravků s omezením.
Individulání pěstování konopí k léčebným účelům zákon nepovoluje.

POSKYTUJEME SLEVU

-NA VOLNĚ PRODEJNÝ SORTIMENT  VE VÝŠI 6% (při platbě kartou 3%)

             KARTY ISIC, ITIC, IYTC, ALIVE více na: htpp:// www.isic.cz

-NA VOLNĚ PRODEJNÝ SORTIMENT  VE VÝŠI 5%

            KARTA SENIOR PAS, RODINNÉ PASY

-NOVĚ PŘÍJMÁME POUKÁZKY A PLATEBNÍ KARTY BENEFIT PLUS.

 

NOVĚ MÁME V SORTIMENTU ŠIROKÝ VÝBĚR ČTECÍCH BRÝLÍ