GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Vážený  zákazníku a obchodní partnere,

tímto Vám poskytujeme informace o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet sortiment lékárenského zboží či služby, případně u Vás toto speciální zboží či služby objednávat  a řádně  plnit své smluvní povinnosti.  Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a platnou legislativou ČR.  Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.


I. Správcem Vašich
osobních údajů
je obchodní společnost Lékárna EDEN s.r.o., se sídlem Berkova 2390/107,  Královo Pole, 612 00  Brno, IČ : 49433687, DIČ: CZ 49433687, zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 11749  obchodního rejstříku, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 59790. Pokud budete mít  jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na e-mail adrese : lekarna.eden@seznam.cz, další informace poskytujeme na našich  webových  stránkách www.lekarna-eden.webnode.cz.,   a máme rovněž   aktivní facebookové stránky www. facebook.com/lekarna.eden.                                             

Nemáme povinnost mít pověřence pro ochranu osobních údajů. Vedeme záznamy o zpracování osobních údajů.

II. Kategorie osobních údajů, které zpracováváme :

Zpracováváme osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění našich zákonných povinností, poskytování našich produktů a služeb, a rovněž pro ochranu oprávněných zájmů naší společnosti. Zpracováváme zejména tyto  kategorie osobních údajů (konkrétní rozsah jejich zpracování závisí na tom, jaké osobní údaje byly subjektem předány). 


1/ Základní identifikační
osobní údaje
  jsou součástí každého  lékařského předpisu či každé smlouvy uzavřené s fyzickou osobou - jméno, příjmení, číslo pojištěnce (rodné číslo), datum narození, adresa bydliště; v případě podnikající fyzické osoby dále  IČ (identifikační číslo osoby), IČZ (identifikační číslo zařízení), DIČ (daňové identifikační číslo) a adresa sídla.                                                                
2/ Kontaktní údaje pro obchod a komunikaci online na dodavatele/odběratele  lékárenského zboží - korespondenční/dodací adresa/,  e-mailová adresa, telefonní číslo.                                                                 
3/ Platební a transakční údaje - číslo bankovního spojení a variabilní symbol v případě bezhotovostních plateb.

4/Zvláštní kategorie osobních údajů - údaje o zdravotním stavu pacienta/zákazníka lékárny vyplývající z lékařském předpisu- informace zpracovávané za účelem poskytování a úhrady lékárenské péče (např.název lékařem předepsaných léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely nebo zdravotnických prostředků, při uplatnění zvýšené úhrady údaj o tzv.hlavní diagnóze vztahující se k předepsanému léčivému přípravku, potravině pro zvláštní lékařské účely nebo zdravotnickému prostředku v případech, kdy jsou tyto hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, kód ošetřujícího, resp. předepisujícího lékaře, přidělená zdravotní pojišťovnou, případně jeho jméno a příjmení, krátký záznam o zdravotním stavu pacienta v případě, výdeje léčivých přípravků vydávaných bez lékařského předpisu s omezením). Údaje o zdravotním stavu mohou vyplynout také z osobních údajů ústně sdělených subjektem údajů.                                                                                                          

5/ Provozování kamerového systému se záznamem ve vymezených prostorách lékárny  na adrese Purkyňova 35c, 612 00 Brno - Královo Pole, v  nezbytném rozsahu,  dle příslušné směrnice, a to  z důvodu kladení zvýšených požadavků na  zajištění kontroly provozu lékárenského zařízení.

III. Účely zpracování  a právní titul pro zpracování OÚ:


A. Zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu OÚ


1/Vedení dokumentace a plnění dalších povinností Správce při poskytování a vyúčtování lékárenské péče                                                                                                                                 
Zpracování osobních údajů  za tímto účelem  nepodléhá souhlasu subjektu osobních údajů, neboť je nezbytné pro plnění právních povinností Správce  ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) a čl. 9 odst. 2 písm. h) a  i)  obecného nařízení o ochraně osobních údajů, stanovených zejména :                           

-zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů,                                                                                             
- zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů,                                                                                                   
- zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004  Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,                                                                                       
- zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění  některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,                                                                                         
- zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,                                                                                                                                  
- zákonem č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog, ve znění pozdějších předpisů,                                              

- zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,                                          

- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,                                                 

- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.


2/  Uzavírání, správa a  plnění smluv s třetími osobami                                                                        

Zpracování osobních údajů  za tímto účelem nepodléhá souhlasu subjektu osobních údajů, neboť je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž
smluvní stranou je zákazník, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka, a dále pro splnění smluv dodavatelských, příp. dalších odběratelských, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) a čl. 9 odst. 2 písm. h) a  i)obecného nařízení
o ochraně osobních údajů, stanovených zejména:                                                                                                                                                                                                                                      -
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,                                                
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,                                                             
- zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,                                                  
-  zákonem č. 235/2004 Sb., odaních z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů


3) Zpracování na
základě oprávněných zájmů                                                                                      
Zpracování osobních údajů za tímto účelem nepodléhá souhlasu subjektu osobních údajů, neboť je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm.f), příp. čl. 9 odst. 2 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů,  případně je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. d) a
čl. 9 odst. 2 písm. c)  obecného nařízení o ochraně osobních údajů  i pro  ochranu životně důležitých zájmů pacienta/zákazníka
nebo jiné fyzické osoby, zejm. hrozí-li jim újma na zdraví nebo smrt.

Zejména se jedná o:                                                                                                                           
-  o vedení evidence kontakních fyzických osob 

- zástupců obchodních partnerů a zákazníků Správce při provádění obchodní činnosti Správce a při uskutečňování
odběratelsko-dodavatelských vztahů, zejm. v souvislosti s možností realizovat výběr požadovaného zboží a služeb a uskutečnit řádně objednávky a dodávky zboží a služeb od Správce,                                                                                        
- v souvislosti s možností uplatňovat svá práva a nároky vyplývající z poskytnutých služeb, dodávek zboží a poskytnuté lékárenské péče;                                                                                                                               
- provozování kamerového systému se záznamem ve vymezených prostorách lékárny  a zpracování tohoto druhu osobních údajů, jež je nezbytné z důvodu zajištění zvýšených nároků na kontrolu bezpečnosti v nakládání s léčivy, z důvodu ochrany majetku zaměstnavatele, zaměstnanců a případně i dalších osob.                                                                                                                                               

B. Zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu OÚ


Neprovádíme žádné zpracování osobních údajů, ke kterým bychom potřebovali souhlas subjektu údajů. Neprovádíme ani přímý marketing, ani automatizované zpracování dat s cílem personalizace obchodních sdělení, v současné době nevydáváme věrnostní karty zákazníkům ani neprovozujeme internetovou lékárnu.


IV. Příjemci nebo kategorie příjemců OÚ vč. příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích :


1/ V rámci ČR :

a) Správce jako poskytovatel lékárenské péče a jeho zaměstnanci,  s nimiž máme uzavřenou dohodu o povinnosti zachovávat mlčenlivost o osobních údajích fyzických osob, v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů;                                                                                            
b) pacient/zákazník lékárny, jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, příp. osoby jimi určené, nebo jiná pečující osoba;                                                                                                                                                 
c)  státní orgány (zejm. orgány činné v trestním řízení, Polici ČR, státní zastupitelství, soudy, exekutiva) a další subjekty na základě na základě jiných právních předpisů;                                                   
d) zasilatelské a přepravní společnosti, příp. jiné subjekty  podílející se na dodání přepravovaných zásilek (např. Česká pošta, s.p. IČ : 47114983);                                                                                                 
e) subjekty - zpracovatelé OÚ, které nám poskytují služby, s nimiž máme uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování osobních údajů,  a kteří  mají přístup k osobním údajům v nezbytném rozsahu pro splnění své smluvní povinnosti, jsou to zejména poskytovatelé účetních, daňových, právních a IT služeb.                                                                                                   
                                                            3/
Nezpřístupňujeme žádné  osobní údaje  příjemcům do jiných členských zemí EU ani příjemcům do třetích zemích ani v rámci mezinárodních organizací.         


                                                                         

V. Doba uložení osobních údajů

1/ Osobní údaje zpracovávané bez Vašeho souhlasu  uchováváme po nezbytně nutnou dobu stanovenou podle příslušných právních předpisů, zejm.
podle zák.č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších
předpisů,  zák.č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004  Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 235/2004 Sb., o daních z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle vyhlášky č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení  léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů, a dále podle obecných a speciálních promlčecích lhůt v případech oprávněného zájmu zpracování, pokud mohou být stále uplatňována ze strany Správce nebo ze strany subjektu údajů či oprávněné třetí osoby jakákoliv práva a nároky.


2/ Vaše osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování ani profilování.                         

3/ K ochraně Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, používáním a zveřejněním využíváme speciálně zabezpečený počítačový systém s omezeným přístupem osob, osobní údaje vedené v listinné podobě a počítače jsou uloženy v zabezpečených a
důkladně chráněných prostorách.


VI. Práva subjektu údajů týkající se ochrany jeho OÚ                                                                      

Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Můžete písemně požádat o přístup k Vaším osobním údajům, máte právo na jejich opravu či úpravu nebo můžete požádat o výmaz (jsou-li k výmazu dány zákonné důvody). Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby nebo vznést písemnou námitku proti jejich zpracování (pouze k účelu oprávněných zájmů Správce - viz oddíl III, část A, bod 4). Námi zpracovávané
údaje můžete také přenést k jinému správci údajů. Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu , kterým je  Úřad pro ochranu
osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (viz www. uoou.cz).                                                                         

Vzory jednotlivých žádostí  následně připojujeme za touto "Informací".  Žádosti vyřizujeme v přiměřených lhůtách, nejpozději však do jednoho měsíce  od jejich obdržení.                           


VII. Poučení k Vaší povinnosti poskytnout OÚ

Předání všech Vašich osobních údajů Správci k účelům uvedeným v oddílu III., jakož i Vám vystaveného lékařského předpisu  na léčivý přípravek, potravinu pro zvláštní lékařské účely nebo zdravotnický prostředek, včetně všech na něm uvedených osobních údajů, stejně tak jako rozhodnutí o tom, že budete naším obchodním partnerem a k tomuúčelu nám poskytnete v nezbytné míře Vaše osobní údaje, je pouze Vaší svobodnou vůlí v rámci možnosti zvolit si příslušnou lékárnu či jiného odpovídajícího obchodního partnera.


Pokud si pro výdej léčivého přípravku, potraviny pro zvláštní lékařské účely nebo zdravotnického prostředku na základě Vám předepsaného lékařského předpisu, výdej léčivého přípravku vydávaného bez lékařského předpisu s omezením, pro obchodní spolupráci v rámci podnikatelské činnosti, zvolíte naši společnost, děkujeme Vám za Vaši důvěru s tím, že zpracování Vašich osobních údajů ze strany Správce se tak již stává zákonným požadavkem a máme právo je po Vás požadovat v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy (v případě lékařských předpisů se např.jedná o § 6 vyhl. č. 54/2008 Sb.,§ 10 a § 22 vyhl. č. 84/2008 Sb., nebo § 7 vyhl. č. 62/2015 Sb., v případě výdeje léčivého přípravku vydávaného bez lékařského předpisu s omezenímse jedná o § 22 vyhl. č. 84/2008 Sb.; v případě uzavření obchodněprávního jednání v rámci podnikatelské činnosti jsou to zejména příslušné předpisy o účetnictví a daních). Neposkytnutí Vašich osobních údajů ve stanoveném rozsahu může v krajním případě znamenat, že Vám správce nebude moci vydat léčivý přípravek, potravinu pro zvláštní lékařské účely či zdravotnický prostředek, případně s Vámi nebude moci řádně uzavřít dodavatelsko-odběratelský vztah.


Tento dokument bude v případě jakýchkoliv změn aktualizován.


Stav ke dni 1.6.2018   

Ing. Karel Novotný, v.r. 2018                                                               
MUDr. Olga Nehybová, v.r. 2018

                                        
jednatelé  Lékárna EDEN s.r.o.VZORY  ŽÁDOSTI SUBJEKTU ÚDAJŮ


Správce osobních údajů :


Lékárna EDEN s.r.o.


se sídlem Berkova 2390/107, Královo Pole,  612 00 Brno


zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C
vložka 59790


IČ : 49433687


email :
lekarna.eden@seznam.cz


tel : 549 211 011


odpovědná kontaktní osoba :  Ing. Karel Novotný, jednatel společnosti


 

Identifikace Subjektu údajů

Jméno a
příjmení:       _________________________________________________

Datum
narození:         _________________________________________________

Adresa
místa trvalého pobytu:       _________________________________________________


Kontaktní adresa (v případě, že
je odlišná od adresy místa trvalého pobytu:  ______________________________________________________________

Kontakt na zástupce subjektu údajů (opatrovník, zákonný
zástupce, apod.) ____________________

Další
identifikace (e-mail, telefonní číslo,...):            _______________________________


 


PŘEDMĚT
ŽÁDOSTI  -  Jaké právo chci využít

Právo na přístup k osobním údajům

Stačí mi znát typy osobních údajů, které o mě zpracováváte (např. údaje nutné k plnění smlouvy nebo smluv, které jsme společně uzavřeli, nebo monitorování toho, jak využívám zakoupené služby atd.);

nebo Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, ale nepotřebuji obdržet kopie těchto osobních
údajů;

nebo Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají, a které zpracováváte, a dále žádám o zaslání kopie těchto
osobních údajů, a to tímto způsobem:

na
následující emailovou adresu: ___________________________________________; nebo

na
následující poštovní doručovací adresu: _______________________________________.

 

Právo na opravu/doplnění  osobních údajů


Přeji si opravit/doplnit následující osobní údaje:
__________________________________________________________________________

Aktuální
znění osobních údajů je: ______________________________________________.


Právo na výmaz osobních údajů

Přeji si,
abyste o mně dále nezpracovávali následující osobní údaje ____________ a vymazali je z vašich systémů.

Právo na omezení zpracování osobních
údajů


 (popište, jaké
zpracování osobních údajů  si přejete
omezit, případně uveďte, kterých osobních údajů se má omezení týkat)

Přeji si,
abyste omezili následující zpracování __________ (popis zpracování, které si
přejete omezit) mých osobních údajů __________ (kterých osobních údajů se
má omezení týkat).

Právo
na přenositelnost osobních údajů

Žádám o
přenos těchto/všech osobních údajů, které o mě zpracováváte,
___________________________, v následujícím formátu ________________.

Osobní údaje přeneste mně na následující emailovou adresu: ___________

nebo

Přeneste osobní údaje přímo následujícímu novému správci:

Jméno
správce:           ___________________________

Adresa
správce:          ___________________________

Email
správce: ___________________________

Telefon
správce:         ___________________________

Právo vznést námitku proti zpracování 
osobních údajů

Vznáším námitku proti následujícímu zpracování mých osobních údajů: ________________

Pokud žádáte o výmaz/omezení zpracování a uznáme oprávněnost Vaší žádosti, budeme o výmazu/změně/omezení zpracování osobních údajů informovat všechny příjemce, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy by to bylo nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Máte zájem o informaci o takových příjemcích osobních údajů? (ANO/NE)

Důvod žádosti


Pokud žádáte o výkon práva na výmaz, práva na omezení zpracování nebo práva vznést námitku, uveďte, prosím, zdůvodnění Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, nemůže být žádosti vyhověno.